Transmitancja operatorowa układu mechanicznego - zadanie 5

Obiekt automatycznej regulacji zbudowany jest z dwóch sprężyn k1, k2 oraz dwóch tłumików wiskotycznych B. Elementy składowe obiektu regulacji połączone są z sobą równolegle. Konfiguracja połączenia elementów jest zamieszczona na rysunku. Dla rozpatrywanego układu wyznaczona zostanie transmitancja operatorowa G(s). W przykładzie warunki początkowe są równe zeru.