Fizyka

Na stronie zamieszczone są zdania z różnych dziedzin fizyki klasycznej. Jak ważną umiejętnością jest poprawne rozwiązywanie zadań rachunkowych z fizyki, myślę że nikomu nie trzeba tłumaczyć. Poprawne rozwiązywanie zadań rachunkowych można traktować jako potwierdzenie zrozumienia materiału. Wśród skryptów zamieściłem także wyprowadzenie wzoru na równoważność masy i energii, czyli słynne E=m·c2.
Wersja anglojęzyczna:
Physics

Wyprowadzenie wzoru E=m·c2:

Wyprowadzenie E=m·c2

Zdania z mechaniki

Mechanika statyka - wyznaczanie równań równowagi sił.

Zbiór rozwiązanych zadań i przykładów z mechaniki. Strona zawiera rozwiązane zadania z różnych działów mechaniki takich jak: statyka, kinematyka, dynamika. Dodatkowo zamieszczone są również zadania z wytrzymałości materiałów(mechaniki materiałów) w których obliczane są naprężenia w belkach, prętach i wałach. Przedmiotem zadań są zagadnienia związane z szeroko pojętą mechaniką klasyczną. Rozważane w przykładach typy ciał materialnych to przede wszystkim punkty materialne i bryły sztywne.

Mechanika zadania

Drgania harmoniczne

Oscylator harmoniczny prosty - równanie ruchu.

Drgania harmoniczne są jednym z podstawowych zjawisk z jakimi mamy do czynienie w przyrodzie. W bardzo dużym skrócie można powiedzieć, ze wszystko drga. Każde ciało stałe wykonuje drgania, których częstotliwość nazywa się częstotliwością drgań własnych. Gdyby zacząć działać na ciało siłą wymuszającą o częstotliwości równej częstotliwości drgań własnych ciała to doprowadzi się je do zjawiska rezonansu mechanicznego. Oczywiście zjawisko rezonansu nie jest zarezerwowane tylko dla oddziaływań mechanicznych, występuje ono również w innych oddziaływaniach fizycznych. Przykładem jest rezonans elektryczny, szeroko stosowany w radioodbiornikach. Praktyczne jego zastosowanie polega na zwiększaniu się amplitudy interesującego nas sygnału dla sprecyzowanej częstotliwości. Układ wykonujący drgania harmoniczne porusza ruchem harmonicznym. Gdy siła działająca na ciało jest wprost proporcjonalna do wychylenia od pozycji równowagi to dany obiekt porusza się ruchem harmonicznym.

Drgania harmoniczne zadania

Zdania z elektrotechniki

Obwody elektryczne - wyznaczanie prądów i napięć w obwodzie prądu stałego z zastosowaniem praw Kirchhoffa - zadanie 1.

Rozwiązane zadania z elektrotechniki i obwodów elektrycznych. W materiałach zamieszczone są przykłady zastosowania praw Kirchhoffa, metody węzłowej i metody oczkowej oraz metody superpozycji do wyznaczania prądów gałęziowych w obwodach elektrycznych. W rozwiązanych zadaniach szeroko stosowane jest prawo Ohma zarówno do obwodów prądu stałego jak i obwodów prądu przemiennego. Dla rozważanych obwodów elektrycznych często wyznaczana jest ich rezystancja zastępcza lub impedancja zastępcza. Dodatkowo poza analią obwodów w stanie ustalonym znaleźć można również

Elektrotechnika zadania

Siła wyporu – Prawo Archimedesa

Prawo Archimedesa - wzór.

Prawo Archimedesa jest podstawowym prawem hydrostatyki i aerostatyki. Tłumaczy ono dlaczego obiekty zanurzone w płynie o większej gęstości ρ[kg/m3] są lżejsze lub nawet pływają na powierzchni płynu. Za wspomniane zjawiska odpowiada siła wyporu Fw. Prawo Archimedesa obowiązuje zarówno dla gazów jak/i cieczy. Siła wyporu szeroko wykorzystywana jest w przyrodzie poprzez organizmy żywe. Przykładem jest unosząca się na powierzchni wody kaczka. Kaczka posiada w swoim organizmie bardzo duże pokłady tłuszczu, ponieważ tłuszcz ma gęstość mniejszą od gęstości wody pozwala to jej unosić się na powierzchni. Ryby również wykorzystują siłę wyporu. W przypadku ryb siła wyporu znajduje zastosowanie do regulacji głębokości zanurzenia. Ryby wykorzystują do tego celu pęcherz pławny, który jest narządem pozwalającym im na zmianę ciężaru właściwego. W technice zastosowanie siły wyporu jest bardzo szerokie, na przykładzie ryb można wnioskować zastosowanie jej w łodziach podwodnych. Poza zastosowaniem praktycznym siła wyporu jest również źródłem błędu pomiarowego podczas pomiaru masy w atmosferze. W przypadku atmosfery ziemskiej błąd ten jest pomijalnie mały. Dla innych planet o innym składzie atmosfery i o innym przyśpieszeniu grawitacyjnym, błąd ten może mieć wartość znaczącą. Pomiar masy jest w ogólności pomiarem pośrednim ponieważ generalnie mierzony jest ciężar ciała G=m·g[N]. Ciężar ciała jest wektorem siły z jaką Ziemia bądź inna planeta przyciąga dane ciało. Znając wartość przyśpieszenia Ziemskiego można łatwo obliczyć masę → m=G/g[kg]. Każda masa wytwarza pole grawitacyjne, oznacza to, że każdy obiekt znajdujący się na Ziemi lub innej planecie również oddziałuje na nie siłą grawitacji.

Prawo Archimedesa – zadania

Zadania z termodynamiki:

Zderzenie z wydzieleniem ciepła przykład

Zadania z elektromagnetyzmu:

Wyznaczanie sił Coulomba w układzie ładunków elektrycznych.

Układ ładunków elektrycznych – prawo Coulomba przykład
Obwód elektryczny przykład 1
Obwód elektryczny przykład 2
Obwód elektryczny przykład 3
Obwód elektryczny przykład 4
prawo Biota-Savarta przykład

Dodaj komentarz