¦rodek masy trójkąta prostokątnego - zadanie 6

Wyznaczanie środka masy dla trójkąta prostokątnego. Znana jest wysokość trójkąta h[m] oraz jego podstawa a[m]. Masa rozłożona jest jednorodnie na trójkącie prostokątnym. Znana jest gęstość powierzchniowa d[kg/m2] masy rozłożonej na trójkącie. Do figury przypisany zostanie dwumiarowy układ współrzędnych XY. W celu wyznaczenia współrzędnych środka ciężkości obliczona zostanie całka podwójna. Najpierw zostanie wyznaczona współrzędna yC środka masy. Współrzędna xC środka masy zostanie wyznaczona w oparciu o analogię, ponieważ dla współrzędnej x będzie możliwe potraktowanie trójkąta tak aby jego podstawa była jego wysokością a wysokość jego podstawą.